parent nodes: 001.004 | 001.006 | 003.001 | 003.003 | Human Worlds Database

DODATEK III - Mocenské celky třetí tisícileté říše


Začněme nejprve výpisem všech známých velkých (interstelárních) komunit: Vix, Ols, Alle, Fin, Ö, T'qa, Puni, S'via, Il', Luno, Voi, Kai, Xi'C, 'sun, Yu a 'Anad. Některé zdroje uvádějí i Ke'El'Ke[1] či Fa'ed, přestože kromě archivů 'Anad nejsou zmíněny v žádných známých záznamech ostatních kultur, čímž je zpochybňována možnost jejich vlivu na aktuální nebo historickou situaci. Na druhou stranu existence Ke'El'Ke je odbornou veřejností již nějakou dobu akceptována jakožto fakt, přičemž některé nedávno objevené dokumenty v bývalých hraničních oblastech naznačují možná setkání s těmito lidmi už v druhé polovině šestého milénia.[2] V blízké budoucnosti tak může být nahlíženo i na - zatím čistě spekulativní - Fa'ed, proto zahrnujeme do tohoto textu i tato společenstva.
Seznam lze dále rozdělit do skupin podle bližší příbuznosti, což by teoreticky mělo osvětlit dynamické proměny v distribuci moci během pátého a šestého milénia. Avšak zde se do cesty staví notoricky známý problém s nedostatkem skutečně relevantních dat a i otázka jaká kritéria vlastně definují tuto "příbuznost" je v současnosti velmi diskutovaným tématem. Snad všechna rozdělení vychází především z aktuální i historické lokace a územních nároků, leč věc se okamžitě zkomplikuje ve chvíli, kdy se pokusíme svázat jednotlivé informace z různých zdrojů v kontinuální časový sled událostí. Vedle absence věrohodných souborů starších než dvě tisíciletí a možné jazykové bariéry[3] je hlavním problémem různorodost jmen, názvosloví a samozřejmě samotné datace.
Naše rozdělení[4] je následující: první skupinu tvoří trojice Vix, Ols a Alle. Tím končí jednoduchý výčet, protože mnozí autoři do této skupiny zahrnují i Fin a Ö, zatímco jiní považují tyto za samostatnou větev - druhou skupinu - a další do této oddělené skupiny počítají i T'qa. I když jisté kulturní vlivy s Fin a Ö jsou nepopiratelné, my spojujeme T'qa s třetí skupinou, do které navíc patří Puni, S'via, Il', Luno a Voi. Zde opět vládne neshoda, zda do třetí skupiny spadá i Voi nebo zda jde o vlastní skupinu společně s Kai, což je společnost nejčastěji klasifikovaná jako součást (v tomto textu) čtvrté skupiny, do které vedle Kai počítáme Xi'C, 'sun a Yu. 'Anad tvoří samostatnou (pátou) kategorii i přesto, že historická vazba přinejmenším na Ke'El'Ke (a kulturně i na Fa'ed) je nesporná. Dlouhodobé odloučení těchto komunit vede mnohé badatele k závěru, že Kaep'A, Kaep'El a Kaep'E tvoří zcela oddělenou (šestou) skupinu a to samé platí i pro Fa'ed (sedmá skupina - pokud skutečně existuje).[5]
V případě žádného společenství nelze ani přinejmenším předpokládat, že jde nějakým způsobem o přímé pokračovatele impéria druhé tisícileté říše nebo dokonce nositele odkazu prvních prospektorů. Což je přesně to, co o sobě tvrdí většina z nich - pokud neodmítají teorii společného původu úplně nebo se rovnou neprohlašují za původce veškeré civilizace. Vyjímkou jsou 'Anad kteří nikdy sami sebe neviděli jako součást impéria - což dlouhodobě potvrzují svojí tradičně hluboce izolacionistickou politikou a explicitním odmítnutím kultu prospektorů už od první zmínky v těch nejstarších dochovaných spisech. Paradoxně právě kultura 'Anad nejenže urychlila turbulentní rozpad impéria a příchod chaosu nové epochy aniž by ji to nějak zvlášť poznamenalo, ale je považována za dosud nejstarší známou společnost.
[1] Kaep'A, Kaep'El a Kaep'E - společně s Fa'ed jde o předpokládané příbuzné 'Anad.

[2] Doposud není vůbec jisté, zda šlo skutečně o Ke'El'Ke, Fa'ed nebo některý ze starších klanů 'Anad - ačkoliv záznamy z 'Anad poslední možnost spíše vyvracejí než naopak.

[3] Většina společenství sice reviduje svoje archívy, - takže staré texty jsou přepisovány nebo duplikovány do aktuální jazykové podoby, aby zůstaly srozumitelné pro další generace - ale v mnoha případech k zavedení této tradice došlo až v pozdějších obdobích a nemálo společenství k ní nikdy ani nepřistoupilo. Vedle tzv. mrtvých sbírek, které je jen velmi obtížné nebo zhola nemožné rozluštit, jsou některé "archívy" v podstatě formálně neexistující veřejné instituce, jelikož jde pouze o volně sebrané dokumenty téměř veškeré místní lidové tvořivosti.

[4] V naší klasifikaci vycházíme z hlavního názorového proudu, jenž zohledňuje především vazby a zmínky v lokálních zdrojích, aktuální známé hranice, historické a aktuální územní nároky a samozřejmě politické a vojenské střety během první a hlavně druhé poloviny šestého tisíciletí.

[5] V některých odborných kruzích koluje i poněkud kontroverzní myšlenka, že 'Anad ve skutečnosti spadají do čtvrté skupiny - názor vzešlý zřejmě z faktu, že po dlouhou dobu s 'Anad udržovala kontakt téměř výhradně kultura Yu a (o něco později) 'sun. Nicméně badatelé právě z těchto společností jsou obvykle těmi, kdo bližší vzájemnou příbuznost s 'Anad vylučují.
top