parent nodes: 001.004 | Human Worlds Database

KAPITOLA IV - DRUHÁ TISÍCILETÁ ŘÍŠE : STŘÍBRNÝ VĚK, POČÁTEK NOVÉ EPOCHY LIDSTVA (4000 - 4500)Dokud byl pozvolný proces přesunu moci a majetku v pohybu, byla říše relativně stabilní. Jakmile společnosti dokončily kritický krok přesídlení do jiných hvězdných soustav, celý systém, který držel impérium zhruba patnáct až dvacet století pohromadě, se rychle rozpadl.

Pád impéria přirozeně provázelo zvýšení napětí a obecné přerušení diplomatických vztahů, byť ne úplné. Jednotlivé svrchované celky tehdy ještě měly poměrně dobré informace o svých sousedech a uvědomovaly si svoji situaci v širším kontextu. Některá společenství nadále udržovala čilé obchodní vztahy, jiná spolu vedla studenou válku.
Decentralizace umožnila plný rozkvět různých alternativních pohledů na ideální uspořádání lidské společnosti. Z celkového pohledu lze zaznamenat postupný ústup od principů stavících na neexistujících ideálech a neaktuálních hodnotách a příklon k jiným, obvykle (ačkoliv ne nutně vždy) mnohem striktnějším formám vlády. Alespoň částečná radikalizace postojů byla považována za základní předpoklad úspěšné diplomacie.

Období mrazivého míru vzalo za své s poněkud nečekaným příchodem nových super-rychlých způsobů přenášení informací (a později dokonce cestování) na velké vzdálenosti. Konec impéria tak připomínal fluidní přeměnu v menší izolované struktury, které se velmi záhy začaly navzájem požírat nebo od sebe odtahovat. Prostoru k manévrování však nebylo mnoho a zdaleka ne každá společnost měla přístup ke špičkovým technologiím.
Přestože přesný původ nejvýznamnějších objevů pátého tisíciletí zůstává neznámý, je pravděpodobné, že šlo o vyvrcholení dlouhodobého výzkumu, mnohdy nevyhnutelně ilegálního v době existence impéria a částečně ještě během jeho rozpadu. Pro tuto možnost mluví například fakt, že některá společenství ovládla techniku sdílení a přenosu myšlenek už v první polovině stříbrného věku a nadále tyto metody rozvíjela po řadu století; celou dobu v naprostém utajení. Mlčenlivost ohledně probíhajících výzkumů by vysvětlovala, proč se v tomto a následujícím období objevila řada zásadních vynálezů tak náhle a nečekaně.[1]

Stříbrný věk byl pro mnoho autorů velmi vděčným tématem. Přerod jedné éry v jinou v sobě nesl hluboké mystérium a symboliku transformace a reinkarnace. Nejedna kultura považuje právě toto období za svůj počátek. Značná část zdrojů je přirozeně zastřená díky enormní míře záměrné dezinformace let příštích. Ti z autorů, kteří se snažili v mlhavé minulosti nalézt tenkou nit spojující minulé, současné a příští, jednomyslně mluví o jednom z nejdůležitějších milníků celé historie lidstva.

Vskutku, v tomto miléniu se projevily všechny vnitřní tlaky, které - skryty pod závojem tradicionalistické politiky - nabíraly po staletí na síle. Zánik impéria tak byl často vnímán nejen jako rozpad v politickém smyslu, ale i ve smyslu integrity lidstva jako celku - odtud někdy používaný obrat "velké schizma". Spirituální či metafyzický rozměr zde odkazuje na novinky dosud nevídané: jednolitost celku se rozpadla v barvitou mozaiku drobných fragmentů a společnosti se rázem měnily doslova k nepoznání.
Impériem prosazovaný a udržovaný (a hluboce nenáviděný) systém se nutně mnohým musel zpětně jevit jako skutečné odvržené požehnání. Ač je nemožné s jistotou vysledovat všechny síly, jež ovlivňovaly toto bouřlivé období a určovaly směr, kterým se měla budoucnost ubírat, nelze přehlédnout známky všudypřítomného rozkladu ať nahlížíme na tehdejší situaci z jakéhokoliv úhlu. Centralizovaný trh se v podstatě proměnil v černý trh a tam, kde to bylo jen trochu možné, bujela na lokální úrovni šedá ekonomika. Některé komunity přistoupily k nomádskému způsobu života, pirátství a revoltám stejně rychle, jak se starý řád obracel i v těch nejlepších případech ve zjevný neprospěch většiny populace.

V nastalém chaosu se nyní bezvýznamná Země odmlčela. Je nejasné, za jakých okolností k tomu došlo a proč se o Zemi v období pátého milénia nedochovaly v podstatě žádné záznamy. Nicméně, zatímco od konce této epochy počet objevených dokumentů neustále narůstá, zmínky o Zemi postupně mizí až utichnou docela.[1] Jiným přijatelným vysvětlením náhlých pokroků na poli dálkové komunikace v druhé polovině pátého milénia bylo navázání a upevnění vztahů společností Yu a 'sun s 'Anad ke kterému došlo právě za stříbrného věku. O různých společenstvích pojednává Dodatek III: Mocenské celky třetí tisícileté říše.
top